پروژه ها - اعلام و اطفاء حریق

 

 پروژه های انجام شده:

طراحی و نقشه و سیم کشی سیستم اعلام حریق هوشمند و دوربین مدار بسته یکپارچه برچ  14 طبقه شطرنج زعفرانیه

 طراحی نصب راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند ساختمان وزارت بهداشت شهرک غرب

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند ساختمات دیوان محاسبات کشور 22 طبقه 

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند ساختمان ازمایشگاههای انسیتو پاستور ایران

 سیم کشی نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند یک پارچه سازی حفاظت الکترونیکی ساختمان پزشکی قانونی

سیم کشی و نصب و راه اندازی  سیستم اعلام حریق هوشمند ساختمانهای مرکزی نهاد ریاست جمهری

سیم کشی و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند اطفاء حریق اتو ماتیک  CO2 , FM200ساختمان کاخ موزه هدایای ریاست جمهوری

طراحی نقشه و سیم کشی نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند ادرس پذیر و اطفاء اتوماتیک CO2 ساختمان چاپ و انتشارات نهاد ریاست جمهوری

طراح نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق متعارف ساختما ن استراحتگاه  ساحلی نهاد ریاست جمهوری

سیم کشی طراحی نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق متعارف ساختمان بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر

سیم کشی طراحی و نصب سیستم اعلام خریق هوشمند ادرس پذیر ساختمان دانشکده بو علی همدان

سیم کشی طراحی نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند ادرس پذیر ساختمان بایگانی اسناد شرکت افق هسته ای

طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند ادرس پذیر نیروگاه برق کشور قزاقستان شهر الماتی

طراحی سیستم اعلام حریق هوشمند ادرس پذیر نیروگاه برق  تاجیکستان  شهر دوشنبه

 ساخت ادوات اعلام و اطفاء حریق و دوربین مدار بسته و سیستم های حفاظتی