قیمت رله فیندر

قیمت رله فیندر

*******************************

 
                           FINDER
    لیست قیمت تابستان 97  الکتروبرنا تلفن:2-55263471
ردیف   ولتاژ   تعداد
کنتاکت
آمپر سوکت مربوط تعداد پایه تصویر قیمت واحد به ریال
1 رله فیندر 60.13.8.012.0040 12 AC 3 10 90.23 11
 
ريال 310,000
2 رله فیندر 60.13.8.024.0040 24 AC 3 10 90.23 11 ريال 310,000
3 رله فیندر60.13.8.048.0040 48 AC 3 10 90.23 11 ريال 350,000
4 رله فیندر60.13.8.060.0040 60 AC 3 10 90.23 11 ريال 350,000
5 رله فیندر60.13.8.110.0040 110 AC 3 10 90.23 11 ريال 330,000
6 رله فیندر60.13.8.125.0040 125 AC 3 10 90.23 11 ريال 365,000
7 رله فیندر60.13.8.230.0040 230 AC 3 10 90.23 11 ريال 295,000
8 رله فیندر60.13.9.012.0040 12 DC 3 10 90.23 11 ريال 310,000
9 رله فیندر60.13.9.024.0040 24 DC 3 10 90.23 11 ريال 310,000
10 رله فیندر60.13.9.048.0040 48 DC 3 10 90.23 11 ريال 350,000
11 رله فیندر60.13.9.060.0040 60 DC 3 10 90.23 11 ريال 350,000
12 رله فیندر60.13.9.110.0040 110 DC 3 10 90.23 11 ريال 330,000
13 رله فیندر60.13.9.125.0040 125 DC 3 10 90.23 11 ريال 365,000
14 رله فیندر60.13.9.220.0040 220 DC 3 10 90.23 11 ريال 460,000
15 رله فیندر60.13.8.400.0040 400 AC 3 10 90.23 11 ريال 460,000
16 رله فیندر60.12.8.012.0040 12 AC 2 10 90.22 8
 
ريال 300,000
17 رله فیندر60.12.8.024.0040 24 AC 2 10 90.22 8 ريال 300,000
18 رله فیندر60.12.8.048.0040 48 AC 2 10 90.22 8 ريال 350,000
19 رله فیندر60.12.8.060.0040 60 AC 2 10 90.22 8 ريال 350,000
20 رله فیندر60.12.8.110.0040 110 AC 2 10 90.22 8 ريال 350,000
21 رله فیندر60.12.8.125.0040 125 AC 2 10 90.22 8 ريال 365,000
22 رله فیندر60.12.8.230.0040 230 AC 2 10 90.22 8 ريال 295,000
23 رله فیندر60.12.9.012.0040 12 DC 2 10 90.22 8 ريال 295,000
24 رله فیندر60.12.9.024.0040 24 DC 2 10 90.22 8 ريال 295,000
25 رله فیندر60.12.9.048.0040 48 DC 2 10 90.22 8 ريال 350,000
26 رله فیندر60.12.9.060.0040 60 DC 2 10 90.22 8 ريال 350,000
27 رله فیندر60.12.9.110.0040 110 DC 2 10 90.22 8 ريال 340,000
28 رله فیندر60.12.9.125.0040 125 DC 2 10 90.22 8 ريال 365,000
29 رله فیندر60.12.9.220.0040 230 DC 2 10 90.22 8 ريال 465,000
30 رله فیندر55.32.8.012.0054 12 AC 2 10 94.82 8
 
ريال 315,000
31 رله فیندر55.32.8.024.0054 24 AC 2 10 94.82 8 ريال 315,000
32 رله فیندر55.32.8.048.0054 48 AC 2 10 94.82 8 ريال 345,000
33 رله فیندر55.32.8.060.0054 60 AC 2 10 94.82 8 ريال 380,000
34 رله فیندر55.32.8.110.0054 110 AC 2 10 94.82 8 ريال 345,000
35 رله فیندر55.32.8.125.0054 125 AC 2 10 94.82 8 ريال 380,000
36 رله فیندر55.32.8.230.0054 230 AC 2 10 94.82 8 ريال 310,000
37 رله فیندر55.32.9.012.0094 12 DC 2 10 94.82 8 ريال 315,000
38 رله فیندر55.32.9.024.0094 24 DC 2 10 94.82 8 ريال 310,000
39 رله فیندر55.32.9.048.0094 48 DC 2 10 94.82 8 ريال 345,000
40 رله فیندر55.32.9.060.0094 60 DC 2 10 94.82 8 ريال 355,000
41 رله فیندر55.32.9.110.0094 110 DC 2 10 94.82 8 ريال 355,000
42 رله فیندر55.32.9.125.0094 125 DC 2 10 94.82 8 ريال 375,000
43 رله فیندر55.32.9.220.0010 230 DC 2 10 94.82 8 ريال 465,000
44 رله فیندر55.33.8.012.0050 12 AC 2 10 94.73 11
 
ريال 330,000
45 رله فیندر55.33.8.024.0050 24 AC 2 10 94.73 11 ريال 330,000
46 رله فیندر55.33.8.048.0050 48 AC 2 10 94.73 11 ريال 375,000
47 رله فیندر55.33.8.060.0050 60 AC 2 10 94.73 11 ريال 375,000
48 رله فیندر55.33.8.110.0050 110 AC 2 10 94.73 11 ريال 360,000
49 رله فیندر55.33.8.125.0050 125 AC 2 10 94.73 11 ريال 385,000
50 رله فیندر55.33.8.230.0050 230 AC 3 10 94.73 11 ريال 325,000
51 رله فیندر55.33.9.012.0070 12 DC 3 10 94.73 11 ريال 325,000
52 رله فیندر55.33.9.024.0070 24 DC 3 10 94.73 11 ريال 325,000
53 رله فیندر55.33.9.048.0070 48 DC 3 10 94.73 11 ريال 360,000
54 رله فیندر55.33.9.060.0070 60 DC 3 10 94.73 11 ريال 375,000
55 رله فیندر55.33.9.110.0070 110 DC 3 10 94.73 11 ريال 360,000
56 رله فیندر55.33.9.125.0070 125 DC 3 10 94.73 11 ريال 385,000
57 رله فیندر55.33.9.220.0071 230 DC 3 10 94.73 11 ريال 500,000
58 رله فیندر55.34.8.012.0054 12 AC 4 7 94.84 14
 
ريال 335,000
59 رله فیندر55.34.8.024.0054 24 AC 4 7 94.84 14 ريال 335,000
60 رله فیندر55.34.8.048.0054 48 AC 4 7 94.84 14 ريال 375,000
61 رله فیندر55.34.8.060.0054 60 AC 4 7 94.84 14 ريال 375,000
62 رله فیندر55.34.8.110.0054 110 AC 4 7 94.84 14 ريال 370,000
63 رله فیندر55.34.8.125.0054 125 AC 4 7 94.84 14 ريال 385,000
64 رله فیندر55.34.8.230.0054 230 AC 4 7 94.84 14 ريال 330,000
65 رله فیندر55.34.9.012.0094 12 DC 4 7 94.84 14 ريال 330,000
66 رله فیندر55.34.9.024.0094 24 DC 4 7 94.84 14 ريال 330,000
67 رله فیندر55.34.9.048.0094 48 DC 4 7 94.84 14 ريال 375,000
68 رله فیندر55.34.9.060.0094 60 DC 4 7 94.84 14 ريال 375,000
69 رله فیندر55.34.9.110.0094 110 DC 4 7 94.84 14 ريال 360,000
70 رله فیندر55.34.9.125.0094 125 DC 4 7 94.84 14 ريال 420,000
71 رله فیندر55.34.9.220.0094 230 DC 4 7 94.84 14 ريال 500,000
72 رله فیندر55.14.8.230.0000 230 AC 4 7 پایه سوزنی 14   ريال 285,000
73 رله فیندر55.14.9.024.0000 24 DC 4 7 پایه سوزنی 14 ريال 285,000
74 رله فیندر56.34.8.012.0040 12 AC 4 12 96.04 14
 
ريال 530,000
75 رله فیندر56.34.8.024.0040 24 AC 4 12 96.04 14 ريال 530,000
76 رله فیندر56.34.8.048.0040 48 AC 4 12 96.04 14 ريال 600,000
77 رله فیندر56.34.8.060.0040 60 AC 4 12 96.04 14 ريال 600,000
78 رله فیندر56.34.8.110.0040 110 AC 4 12 96.04 14 ريال 570,000
79 رله فیندر56.34.8.125.0040 125 AC 4 12 96.04 14 ريال 640,000
80 رله فیندر56.34.8.230.0040 230 AC 4 12 96.04 14 ريال 520,000
81 رله فیندر56.34.9.012.0040 12 DC 4 12 96.04 14 ريال 530,000
82 رله فیندر56.34.9.024.0040 24 DC 4 12 96.04 14 ريال 520,000
83 رله فیندر56.34.9.048.0040 48 DC 4 12 96.04 14 ريال 600,000
84 رله فیندر56.34.9.060.0040 60 DC 4 12 96.04 14 ريال 600,000
85 رله فیندر56.34.9.110.0040 110 DC 4 12 96.04 14 ريال 590,000
86 رله فیندر56.34.9.125.0040 125 DC 4 12 96.04 14 ريال 600,000
87 رله فیندر56.34.9.220.0040 230 DC 4 12 96.04 14 ريال 650,000
88 رله فیندر40.31.8.012.0000 12 AC 1 10 95.03 5
 
ريال 275,000
89 رله فیندر40.31.8.024.0000 24 AC 1 10 95.03 5 ريال 275,000
90 رله فیندر40.31.8.048.0000 48 AC 1 10 95.03 5 ريال 275,000
91 رله فیندر40.31.8.060.0000 60 AC 1 10 95.03 5 ريال 330,000
92 رله فیندر40.31.8.110.0000 110 AC 1 10 95.03 5 ريال 275,000
93 رله فیندر40.31.8.125.0000 125 AC 1 10 95.03 5 ريال 330,000
94 رله فیندر40.31.8.230.0000 230 AC 1 10 95.03 5 ريال 275,000
95 رله فیندر40.31.9.012.0000 12 DC 1 10 95.03 5 ريال 200,000
96 رله فیندر40.31.9.024.0000 24 DC 1 10 95.03 5 ريال 200,000
97 رله فیندر40.31.9.048.0000 48 DC 1 10 95.03 5 ريال 275,000
98 رله فیندر40.31.9.060.0000 60 DC 1 10 95.03 5 ريال 330,000
99 رله فیندر40.31.9.110.0000 110 DC 1 10 95.03 5 ريال 275,000
100 رله فیندر40.31.9.125.0000 125 DC 1 10 95.03 5 ريال 330,000
101 رله فیندر40.31.9.220.0000 230 DC 1 10 95.03 5 ريال 330,000
102 رله فیندر40.51.8.024.0000 24 AC 1 10 95.05 5 ريال 275,000
103 رله فیندر40.51.8.110.0000 110 AC 1 10 95.05 5 ريال 275,000
104 رله فیندر40.51.8.230.0000 230 AC 1 10 95.05 5 ريال 275,000
105 رله فیندر40.51.9.024.0000 24 DC 1 10 95.05 5 ريال 200,000
106 رله فیندر40.51.9.110.0000 110 DC 1 10 95.05 5 ريال 275,000
107 رله فیندر40.51.9.220.0000 230 DC 1 10 95.05 5 ريال 330,000
108 رله فیندر40.61.8.012.0000 12 AC 1 16 95.05 8
 
ريال 275,000
109 رله فیندر40.61.8.024.0000 24 AC 1 16 95.05 8 ريال 275,000
110 رله فیندر40.61.8.048.0000 48 AC 1 16 95.05 8 ريال 275,000
111 رله فیندر40.61.8.060.0000 60 AC 1 16 95.05 8 ريال 330,000
112 رله فیندر40.61.8.110.0000 110 AC 1 16 95.05 8 ريال 275,000
113 رله فیندر40.61.8.125.0000 125 AC 1 16 95.05 8 ريال 330,000
114 رله فیندر40.61.8.230.0000 230 AC 1 16 95.05 8 ريال 275,000
115 رله فیندر40.61.9.012.0000 12 DC 1 16 95.05 8 ريال 185,000
116 رله فیندر40.61.9.024.0000 24 DC 1 16 95.05 8 ريال 185,000
117 رله فیندر40.61.9.048.0000 48 DC 1 16 95.05 8 ريال 275,000
118 رله فیندر40.61.9.060.0000 60 DC 1 16 95.05 8 ريال 330,000
119 رله فیندر40.61.9.110.0000 110 DC 1 16 95.05 8 ريال 275,000
120 رله فیندر40.61.9.125.0000 125 DC 1 16 95.05 8 ريال 330,000
121 رله فیندر40.61.9.220.0000 230 DC 1 16 95.05 8 ريال 330,000
122 رله فیندر40.52.8.012.0000 12 AC 2 8 95.05 8
 
ريال 280,000
123 رله فیندر40.52.8.024.0000 24 AC 2 8 95.05 8 ريال 280,000
124 رله فیندر40.52.8.048.0000 48 AC 2 8 95.05 8 ريال 285,000
125 رله فیندر40.52.8.060.0000 60 AC 2 8 95.05 8 ريال 330,000
126 رله فیندر40.52.8.110.0000 110 AC 2 8 95.05 8 ريال 280,000
127 رله فیندر40.52.8.125.0000 125 AC 2 8 95.05 8 ريال 330,000
128 رله فیندر40.52.8.230.0000 230 AC 2 8 95.05 8 ريال 285,000
129 رله فیندر40.52.9.012.0000 12 DC 2 8 95.05 8 ريال 200,000
130 رله فیندر40.52.9.024.0000 24 DC 2 8 95.05 8 ريال 200,000
131 رله فیندر40.52.9.048.0000 48 DC 2 8 95.05 8 ريال 285,000
132 رله فیندر40.52.9.060.0000 60 DC 2 8 95.05 8 ريال 330,000
133 رله فیندر40.52.9.110.0000 110 DC 2 8 95.05 8 ريال 285,000
134 رله فیندر40.52.9.125.0000 125 DC 2 8 95.05 8 ريال 330,000
135 رله فیندر40.52.9.220.0000 230 DC 2 8 95.05 8 ريال 330,000
136 رله فیندر46.61.8.012.0054 12 AC 1 10 97.01 5
 
ريال 365,000
137 رله فیندر46.61.8.024.0054 24 AC 1 10 97.01 5 ريال 365,000
138 رله فیندر46.61.8.048.0054 48 AC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
139 رله فیندر46.61.8.060.0054 60 AC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
140 رله فیندر46.61.8.110.0054 110 AC 1 10 97.01 5 ريال 365,000
141 رله فیندر46.61.8.125.0054 125 AC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
142 رله فیندر46.61.8.230.0040 230 AC 1 10 97.01 5 ريال 365,000
143 رله فیندر46.61.9.012.0074 12 DC 1 10 97.01 5 ريال 365,000
144 رله فیندر46.61.9.024.0074 24 DC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
145 رله فیندر46.61.9.048.0074 48 DC 1 10 97.01 5 ريال 365,000
146 رله فیندر46.61.9.060.0074 60 DC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
147 رله فیندر46.61.9.110.0074 110 DC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
148 رله فیندر46.61.9.125.0074 125 DC 1 10 97.01 5 ريال 385,000
149 رله فیندر46.61.9.220.0074 230 DC 1 10 97.01 5 ريال 400,000
150 رله فیندر46.52.8.012.0054 12 AC 2 10 97.02 8
 
ريال 365,000
151 رله فیندر46.52.8.024.0054 24 AC 2 10 97.02 8 ريال 340,000
152 رله فیندر46.52.8.048.0054 48 AC 2 10 97.02 8 ريال 365,000
153 رله فیندر46.52.8.060.0054 60 AC 2 10 97.02 8 ريال 385,000
154 رله فیندر46.52.8.110.0054 110 AC 2 10 97.02 8 ريال 365,000
155 رله فیندر46.52.8.125.0054 125 AC 2 10 97.02 8 ريال 385,000
156 رله فیندر46.52.8.230.0054 230 AC 2 10 97.02 8 ريال 365,000
157 رله فیندر46.52.9.012.0074 12 DC 2 10 97.02 8 ريال 305,000
158 رله فیندر46.52.9.024.0074 24 DC 2 10 97.02 8 ريال 290,000
159 رله فیندر46.52.9.048.0074 48 DC 2 10 97.02 8 ريال 365,000
160 رله فیندر46.52.9.060.0074 60 DC 2 10 97.02 8 ريال 385,000
161 رله فیندر46.52.9.110.0074 110 DC 2 10 97.02 8 ريال 350,000
162 رله فیندر46.52.9.125.0074 125 DC 2 16 97.02 8 ريال 375,000
163 رله فیندر46.52.9.220.0074 230 DC 2 10 97.02 8 ريال 420,000
164 رله فیندر62.33.8.012.0040 12 AC 3 16 92.03 11
 
ريال 475,000
165 رله فیندر62.33.8.024.0040 24 AC 3 16 92.03 11 ريال 475,000
166 رله فیندر62.33.8.048.0040 48 AC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
167 رله فیندر62.33.8.060.0040 60 AC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
168 رله فیندر62.33.8.110.0040 110 AC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
169 رله فیندر62.33.8.125.0040 125 AC 3 16 92.03 11 ريال 660,000
170 رله فیندر62.33.8.230.0040 230 AC 3 16 92.03 11 ريال 475,000
171 رله فیندر62.33.9.012.0040 12 DC 3 16 92.03 11 ريال 475,000
172 رله فیندر62.33.9.024.0040 24 DC 3 16 92.03 11 ريال 475,000
173 رله فیندر62.33.9.048.0040 48 DC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
174 رله فیندر62.33.9.060.0040 60 DC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
175 رله فیندر62.33.9.110.0040 110 DC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
176 رله فیندر62.33.9.125.0040 125 DC 3 16 92.03 11 ريال 660,000
177 رله فیندر62.33.9.220.0040 230 DC 3 16 92.03 11 ريال 620,000
178 رله فیندر62.32.8.012.0040 12 AC 2 16 92.03 8
 
ريال 500,000
179 رله فیندر62.32.8.024.0040 24 AC 2 16 92.03 8 ريال 500,000
180 رله فیندر62.32.8.048.0040 48 AC 2 16 92.03 8 ريال 570,000
181 رله فیندر62.32.8.060.0040 60 AC 2 16 92.03 8 ريال 570,000
182 رله فیندر62.32.8.110.0040 110 AC 2 16 92.03 8 ريال 570,000
183 رله فیندر62.32.8.125.0040 125 AC 2 16 92.03 8 ريال 620,000
184 رله فیندر62.32.8.230.0040 230 AC 2 16 no92.03 8 ريال 500,000
185 رله فیندر62.32.9.012.0040 12 DC 2 16 92.03 8 ريال 500,000
186 رله فیندر62.32.9.024.0040 24 DC 2 16 92.03 8 ريال 500,000
187 رله فیندر62.32.9.048.0040 48 DC 2 16 92.03 8 ريال 570,000
188 رله فیندر62.32.9.060.0040 60 DC 2 16 92.03 8 ريال 600,000
189 رله فیندر62.32.9.110.0040 110 DC 2 16 92.03 8 ريال 570,000
190 رله فیندر62.32.9.125.0040 125 DC 2 16 92.03 8 ريال 570,000
191 رله فیندر62.32.9.220.0040 230 DC 2 16 92.03 8 ريال 620,000
192 رله فیندر62.32.8.012.0000 12 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 440,000
193 رله فیندر62.32.8.024.0000 24 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 440,000
194 رله فیندر62.32.8.048.0000 48 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 500,000
195 رله فیندر62.32.8.060.0000 60 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 500,000
196 رله فیندر62.32.8.110.0000 110 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 500,000
197 رله فیندر62.32.8.125.0000 125 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 520,000
198 رله فیندر62.32.8.230.0000 230 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 440,000
199 رله فیندر62.32.9.012.0000 12 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 440,000
200 رله فیندر62.32.9.024.0000 24 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 440,000
201 رله فیندر62.32.9.048.0000 48 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 500,000
202 رله فیندر62.32.9.060.0000 60 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 500,000
203 رله فیندر62.32.9.110.0000 110 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 500,000
204 رله فیندر62.32.9.125.0000 125 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 530,000
205 رله فیندر62.32.9.220.0000 230 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 550,000
206 20.21.8.230.0000 230 AC 1 16    
 
ريال 465,000
207 رله ضربه ای 20.22.8.024.0000 24 AC 2 16     ريال 570,000
208 رله ضربه ای 20.22.8.110.0000 110 AC 2 16     ريال 570,000
209 رله ضربه ای 20.22.8.230.0000 230 AC 2 16     ريال 530,000
210 رله ضربه ای 20.22.9.024.0000 24 DC 2 16     ريال 570,000
211 رله ضربه ای 20.22.9.110.0000 110 DC 2 16     ريال 570,000
212 رله ضربه ای 20.23.8.024.0000 24 AC 2 16     ريال 570,000
213 رله ضربه ای 20.23.8.110.0000 110 AC 2 16     ريال 570,000
214 رله ضربه ای 20.23.8.230.0000 230 AC 2 16     ريال 530,000
215 رله ضربه ای 20.23.9.024.0000 24 DC 2 16     ريال 570,000
216 رله ضربه ای 20.23.9.110.0000 110 DC 2 16     ريال 570,000
217 رله ضربه ای 26.03.8.110.0000 110 AC 2 16     ريال 300,000
218 رله ضربه ای 26.03.8.230.0000 230 AC 2 16     ريال 275,000
219 رله ضربه ای 26.03.8.024.0000 24 AC 2 16     ريال 300,000
220 رله ضربه ای 26.03.9.0240.0000 24 DC 3 16     ريال 300,000
221 رله فیندر34.51.7.024.0010 24 DC 1 6       ريال 175,000
222 رله فیندر34.81.7.024.8240 24 DC 1 6 رله خالی     ريال 440,000
223 رله فیندر34.81.7.024.9024 24 DC 1 6 رله خالی     ريال 430,000
224 رله فیندر36.11.9.024.4001 24 DC 1 6       ريال 40,000
225 رله پی ال سی38.51.0.125.0050  125   1 6