رله فیندر

لیست قیمت رله فیندر

*******************************

 
                           FINDER

قیمت تابستان 97  الکتروبرنا تلفن:2-55263471

ردیف   ولتاژ   تعداد
کنتاکت
آمپر سوکت مربوط تعداد پایه تصویر قیمت واحد به
1 رله فیندر 60.13.8.012.0040 12 AC 3 10 90.23 11
 
***
2 رله فیندر 60.13.8.024.0040 24 AC 3 10 90.23 11 ***
3 رله فیندر60.13.8.048.0040 48 AC 3 10 90.23 11 ***
4 رله فیندر60.13.8.060.0040 60 AC 3 10 90.23 11 ***
5 رله فیندر60.13.8.110.0040 110 AC 3 10 90.23 11 ***
6 رله فیندر60.13.8.125.0040 125 AC 3 10 90.23 11 ***
7 رله فیندر60.13.8.230.0040 230 AC 3 10 90.23 11 ***
8 رله فیندر60.13.9.012.0040 12 DC 3 10 90.23 11 ***
9 رله فیندر60.13.9.024.0040 24 DC 3 10 90.23 11 ***
10 رله فیندر60.13.9.048.0040 48 DC 3 10 90.23 11 ***
11 رله فیندر60.13.9.060.0040 60 DC 3 10 90.23 11 ***
12 رله فیندر60.13.9.110.0040 110 DC 3 10 90.23 11 ***
13 رله فیندر60.13.9.125.0040 125 DC 3 10 90.23 11 ***
14 رله فیندر60.13.9.220.0040 220 DC 3 10 90.23 11 ***
15 رله فیندر60.13.8.400.0040 400 AC 3 10 90.23 11 ***
16 رله فیندر60.12.8.012.0040 12 AC 2 10 90.22 8
 
***
17 رله فیندر60.12.8.024.0040 24 AC 2 10 90.22 8 ***
18 رله فیندر60.12.8.048.0040 48 AC 2 10 90.22 8 ***
19 رله فیندر60.12.8.060.0040 60 AC 2 10 90.22 8 ***
20 رله فیندر60.12.8.110.0040 110 AC 2 10 90.22 8 ***
21 رله فیندر60.12.8.125.0040 125 AC 2 10 90.22 8 ***
22 رله فیندر60.12.8.230.0040 230 AC 2 10 90.22 8 ***
23 رله فیندر60.12.9.012.0040 12 DC 2 10 90.22 8 ***
24 رله فیندر60.12.9.024.0040 24 DC 2 10 90.22 8 ***
25 رله فیندر60.12.9.048.0040 48 DC 2 10 90.22 8 ***
26 رله فیندر60.12.9.060.0040 60 DC 2 10 90.22 8 ***
27 رله فیندر60.12.9.110.0040 110 DC 2 10 90.22 8 ***
28 رله فیندر60.12.9.125.0040 125 DC 2 10 90.22 8 ***
29 رله فیندر60.12.9.220.0040 230 DC 2 10 90.22 8 ***
30 رله فیندر55.32.8.012.0054 12 AC 2 10 94.82 8
 
***
31 رله فیندر55.32.8.024.0054 24 AC 2 10 94.82 8 ***
32 رله فیندر55.32.8.048.0054 48 AC 2 10 94.82 8 ***
33 رله فیندر55.32.8.060.0054 60 AC 2 10 94.82 8 ***
34 رله فیندر55.32.8.110.0054 110 AC 2 10 94.82 8 ***
35 رله فیندر55.32.8.125.0054 125 AC 2 10 94.82 8 ***
36 رله فیندر55.32.8.230.0054 230 AC 2 10 94.82 8 ***
37 رله فیندر55.32.9.012.0094 12 DC 2 10 94.82 8 ***
38 رله فیندر55.32.9.024.0094 24 DC 2 10 94.82 8 ***
39 رله فیندر55.32.9.048.0094 48 DC 2 10 94.82 8 ***
40 رله فیندر55.32.9.060.0094 60 DC 2 10 94.82 8 ***
41 رله فیندر55.32.9.110.0094 110 DC 2 10 94.82 8 ***
42 رله فیندر55.32.9.125.0094 125 DC 2 10 94.82 8 ***
43 رله فیندر55.32.9.220.0010 230 DC 2 10 94.82 8 ***
44 رله فیندر55.33.8.012.0050 12 AC 2 10 94.73 11
 
***
45 رله فیندر55.33.8.024.0050 24 AC 2 10 94.73 11 ***
46 رله فیندر55.33.8.048.0050 48 AC 2 10 94.73 11 ***
47 رله فیندر55.33.8.060.0050 60 AC 2 10 94.73 11 ***
48 رله فیندر55.33.8.110.0050 110 AC 2 10 94.73 11 ***
49 رله فیندر55.33.8.125.0050 125 AC 2 10 94.73 11 ***
50 رله فیندر55.33.8.230.0050 230 AC 3 10 94.73 11 ***
51 رله فیندر55.33.9.012.0070 12 DC 3 10 94.73 11 ***
52 رله فیندر55.33.9.024.0070 24 DC 3 10 94.73 11 ***
53 رله فیندر55.33.9.048.0070 48 DC 3 10 94.73 11 ***
54 رله فیندر55.33.9.060.0070 60 DC 3 10 94.73 11 ***
55 رله فیندر55.33.9.110.0070 110 DC 3 10 94.73 11 ***
56 رله فیندر55.33.9.125.0070 125 DC 3 10 94.73 11 ***
57 رله فیندر55.33.9.220.0071 230 DC 3 10 94.73 11 ***
58 رله فیندر55.34.8.012.0054 12 AC 4 7 94.84 14
 
***
59 رله فیندر55.34.8.024.0054 24 AC 4 7 94.84 14 ***
60 رله فیندر55.34.8.048.0054 48 AC 4 7 94.84 14 ***
61 رله فیندر55.34.8.060.0054 60 AC 4 7 94.84 14 ***
62 رله فیندر55.34.8.110.0054 110 AC 4 7 94.84 14 ***
63 رله فیندر55.34.8.125.0054 125 AC 4 7 94.84 14 ***
64 رله فیندر55.34.8.230.0054 230 AC 4 7 94.84 14 ***
65 رله فیندر55.34.9.012.0094 12 DC 4 7 94.84 14 ***
66 رله فیندر55.34.9.024.0094 24 DC 4 7 94.84 14 ***
67 رله فیندر55.34.9.048.0094 48 DC 4 7 94.84 14 ***
68 رله فیندر55.34.9.060.0094 60 DC 4 7 94.84 14 ***
69 رله فیندر55.34.9.110.0094 110 DC 4 7 94.84 14 ***
70 رله فیندر55.34.9.125.0094 125 DC 4 7 94.84 14 ***
71 رله فیندر55.34.9.220.0094 230 DC 4 7 94.84 14 ***
72 رله فیندر55.14.8.230.0000 230 AC 4 7 پایه سوزنی 14   ***
73 رله فیندر55.14.9.024.0000 24 DC 4 7 پایه سوزنی 14 ***
74 رله فیندر56.34.8.012.0040 12 AC 4 12 96.04 14
 
***
75 رله فیندر56.34.8.024.0040 24 AC 4 12 96.04 14 ***
76 رله فیندر56.34.8.048.0040 48 AC 4 12 96.04 14 ***
77 رله فیندر56.34.8.060.0040 60 AC 4 12 96.04 14 ***
78 رله فیندر56.34.8.110.0040 110 AC 4 12 96.04 14 ***
79 رله فیندر56.34.8.125.0040 125 AC 4 12 96.04 14 ***
80 رله فیندر56.34.8.230.0040 230 AC 4 12 96.04 14 ***
81 رله فیندر56.34.9.012.0040 12 DC 4 12 96.04 14 ***
82 رله فیندر56.34.9.024.0040 24 DC 4 12 96.04 14 ***
83 رله فیندر56.34.9.048.0040 48 DC 4 12 96.04 14 ***
84 رله فیندر56.34.9.060.0040 60 DC 4 12 96.04 14 ***
85 رله فیندر56.34.9.110.0040 110 DC 4 12 96.04 14 ***
86 رله فیندر56.34.9.125.0040 125 DC 4 12 96.04 14 ***
87 رله فیندر56.34.9.220.0040 230 DC 4 12 96.04 14 ***
88 رله فیندر40.31.8.012.0000 12 AC 1 10 95.03 5
 
***
89 رله فیندر40.31.8.024.0000 24 AC 1 10 95.03 5 ***
90 رله فیندر40.31.8.048.0000 48 AC 1 10 95.03 5 ***
91 رله فیندر40.31.8.060.0000 60 AC 1 10 95.03 5 ***
92 رله فیندر40.31.8.110.0000 110 AC 1 10 95.03 5 ***
93 رله فیندر40.31.8.125.0000 125 AC 1 10 95.03 5 ***
94 رله فیندر40.31.8.230.0000 230 AC 1 10 95.03 5 ***
95 رله فیندر40.31.9.012.0000 12 DC 1 10 95.03 5 ***
96 رله فیندر40.31.9.024.0000 24 DC 1 10 95.03 5 ***
97 رله فیندر40.31.9.048.0000 48 DC 1 10 95.03 5 ***
98 رله فیندر40.31.9.060.0000 60 DC 1 10 95.03 5 ***
99 رله فیندر40.31.9.110.0000 110 DC 1 10 95.03 5 ***
100 رله فیندر40.31.9.125.0000 125 DC 1 10 95.03 5 ***
101 رله فیندر40.31.9.220.0000 230 DC 1 10 95.03 5 ***
102 رله فیندر40.51.8.024.0000 24 AC 1 10 95.05 5 ***
103 رله فیندر40.51.8.110.0000 110 AC 1 10 95.05 5 ***
104 رله فیندر40.51.8.230.0000 230 AC 1 10 95.05 5 ***
105 رله فیندر40.51.9.024.0000 24 DC 1 10 95.05 5 ***
106 رله فیندر40.51.9.110.0000 110 DC 1 10 95.05 5 ***
107 رله فیندر40.51.9.220.0000 230 DC 1 10 95.05 5 ***
108 رله فیندر40.61.8.012.0000 12 AC 1 16 95.05 8
 
***
109 رله فیندر40.61.8.024.0000 24 AC 1 16 95.05 8 ***
110 رله فیندر40.61.8.048.0000 48 AC 1 16 95.05 8 ***
111 رله فیندر40.61.8.060.0000 60 AC 1 16 95.05 8 ***
112 رله فیندر40.61.8.110.0000 110 AC 1 16 95.05 8 ***
113 رله فیندر40.61.8.125.0000 125 AC 1 16 95.05 8 ***
114 رله فیندر40.61.8.230.0000 230 AC 1 16 95.05 8 ***
115 رله فیندر40.61.9.012.0000 12 DC 1 16 95.05 8 ***
116 رله فیندر40.61.9.024.0000 24 DC 1 16 95.05 8 ***
117 رله فیندر40.61.9.048.0000 48 DC 1 16 95.05 8 ***
118 رله فیندر40.61.9.060.0000 60 DC 1 16 95.05 8 ***
119 رله فیندر40.61.9.110.0000 110 DC 1 16 95.05 8 ***
120 رله فیندر40.61.9.125.0000 125 DC 1 16 95.05 8 ***
121 رله فیندر40.61.9.220.0000 230 DC 1 16 95.05 8 ***
122 رله فیندر40.52.8.012.0000 12 AC 2 8 95.05 8
 
***
123 رله فیندر40.52.8.024.0000 24 AC 2 8 95.05 8 ***
124 رله فیندر40.52.8.048.0000 48 AC 2 8 95.05 8 ***
125 رله فیندر40.52.8.060.0000 60 AC 2 8 95.05 8 ***
126 رله فیندر40.52.8.110.0000 110 AC 2 8 95.05 8 ***
127 رله فیندر40.52.8.125.0000 125 AC 2 8 95.05 8 ***
128 رله فیندر40.52.8.230.0000 230 AC 2 8 95.05 8 ***
129 رله فیندر40.52.9.012.0000 12 DC 2 8 95.05 8 ***
130 رله فیندر40.52.9.024.0000 24 DC 2 8 95.05 8 ***
131 رله فیندر40.52.9.048.0000 48 DC 2 8 95.05 8 ***
132 رله فیندر40.52.9.060.0000 60 DC 2 8 95.05 8 ***
133 رله فیندر40.52.9.110.0000 110 DC 2 8 95.05 8 ***
134 رله فیندر40.52.9.125.0000 125 DC 2 8 95.05 8 ***
135 رله فیندر40.52.9.220.0000 230 DC 2 8 95.05 8 ***
136 رله فیندر46.61.8.012.0054 12 AC 1 10 97.01 5
 
***
137 رله فیندر46.61.8.024.0054 24 AC 1 10 97.01 5 ***
138 رله فیندر46.61.8.048.0054 48 AC 1 10 97.01 5 ***
139 رله فیندر46.61.8.060.0054 60 AC 1 10 97.01 5 ***
140 رله فیندر46.61.8.110.0054 110 AC 1 10 97.01 5 ***
141 رله فیندر46.61.8.125.0054 125 AC 1 10 97.01 5 ***
142 رله فیندر46.61.8.230.0040 230 AC 1 10 97.01 5 ***
143 رله فیندر46.61.9.012.0074 12 DC 1 10 97.01 5 ***
144 رله فیندر46.61.9.024.0074 24 DC 1 10 97.01 5 ***
145 رله فیندر46.61.9.048.0074 48 DC 1 10 97.01 5 ***
146 رله فیندر46.61.9.060.0074 60 DC 1 10 97.01 5 ***
147 رله فیندر46.61.9.110.0074 110 DC 1 10 97.01 5 ***
148 رله فیندر46.61.9.125.0074 125 DC 1 10 97.01 5 ***
149 رله فیندر46.61.9.220.0074 230 DC 1 10 97.01 5 ***
150 رله فیندر46.52.8.012.0054 12 AC 2 10 97.02 8
 
***
151 رله فیندر46.52.8.024.0054 24 AC 2 10 97.02 8 ***
152 رله فیندر46.52.8.048.0054 48 AC 2 10 97.02 8 ***
153 رله فیندر46.52.8.060.0054 60 AC 2 10 97.02 8 ***
154 رله فیندر46.52.8.110.0054 110 AC 2 10 97.02 8 ***
155 رله فیندر46.52.8.125.0054 125 AC 2 10 97.02 8 ***
156 رله فیندر46.52.8.230.0054 230 AC 2 10 97.02 8 ***
157 رله فیندر46.52.9.012.0074 12 DC 2 10 97.02 8 ***
158 رله فیندر46.52.9.024.0074 24 DC 2 10 97.02 8 ***
159 رله فیندر46.52.9.048.0074 48 DC 2 10 97.02 8 ***
160 رله فیندر46.52.9.060.0074 60 DC 2 10 97.02 8 ***
161 رله فیندر46.52.9.110.0074 110 DC 2 10 97.02 8 ***
162 رله فیندر46.52.9.125.0074 125 DC 2 16 97.02 8 ***
163 رله فیندر46.52.9.220.0074 230 DC 2 10 97.02 8 ***
164 رله فیندر62.33.8.012.0040 12 AC 3 16 92.03 11
 
***
165 رله فیندر62.33.8.024.0040 24 AC 3 16 92.03 11 ***
166 رله فیندر62.33.8.048.0040 48 AC 3 16 92.03 11 ***
167 رله فیندر62.33.8.060.0040 60 AC 3 16 92.03 11 ***
168 رله فیندر62.33.8.110.0040 110 AC 3 16 92.03 11 ***
169 رله فیندر62.33.8.125.0040 125 AC 3 16 92.03 11 ***
170 رله فیندر62.33.8.230.0040 230 AC 3 16 92.03 11 ***
171 رله فیندر62.33.9.012.0040 12 DC 3 16 92.03 11 ***
172 رله فیندر62.33.9.024.0040 24 DC 3 16 92.03 11 ***
173 رله فیندر62.33.9.048.0040 48 DC 3 16 92.03 11 ***
174 رله فیندر62.33.9.060.0040 60 DC 3 16 92.03 11 ***
175 رله فیندر62.33.9.110.0040 110 DC 3 16 92.03 11 ***
176 رله فیندر62.33.9.125.0040 125 DC 3 16 92.03 11 ***
177 رله فیندر62.33.9.220.0040 230 DC 3 16 92.03 11 ***
178 رله فیندر62.32.8.012.0040 12 AC 2 16 92.03 8
 
***
179 رله فیندر62.32.8.024.0040 24 AC 2 16 92.03 8 ***
180 رله فیندر62.32.8.048.0040 48 AC 2 16 92.03 8 ***
181 رله فیندر62.32.8.060.0040 60 AC 2 16 92.03 8 ***
182 رله فیندر62.32.8.110.0040 110 AC 2 16 92.03 8 ***
183 رله فیندر62.32.8.125.0040 125 AC 2 16 92.03 8 ***
184 رله فیندر62.32.8.230.0040 230 AC 2 16 no92.03 8 ***
185 رله فیندر62.32.9.012.0040 12 DC 2 16 92.03 8 ***
186 رله فیندر62.32.9.024.0040 24 DC 2 16 92.03 8 ***
187 رله فیندر62.32.9.048.0040 48 DC 2 16 92.03 8 ***
188 رله فیندر62.32.9.060.0040 60 DC 2 16 92.03 8 ***
189 رله فیندر62.32.9.110.0040 110 DC 2 16 92.03 8 ***
190 رله فیندر62.32.9.125.0040 125 DC 2 16 92.03 8 ***
191 رله فیندر62.32.9.220.0040 230 DC 2 16 92.03 8 ***
192 رله فیندر62.32.8.012.0000 12 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
193 رله فیندر62.32.8.024.0000 24 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
194 رله فیندر62.32.8.048.0000 48 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
195 رله فیندر62.32.8.060.0000 60 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
196 رله فیندر62.32.8.110.0000 110 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
197 رله فیندر62.32.8.125.0000 125 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
198 رله فیندر62.32.8.230.0000 230 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ****
199 رله فیندر62.32.9.012.0000 12 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
200 رله فیندر62.32.9.024.0000 24 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
201 رله فیندر62.32.9.048.0000 48 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
202 رله فیندر62.32.9.060.0000 60 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
203 رله فیندر62.32.9.110.0000 110 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
204 رله فیندر62.32.9.125.0000 125 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
205 رله فیندر62.32.9.220.0000 230 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ***
206 20.21.8.230.0000 230 AC 1 16    
 
***
207 رله ضربه ای 20.22.8.024.0000 24 AC 2 16     ***
208 رله ضربه ای 20.22.8.110.0000 110 AC 2 16     ***
209 رله ضربه ای 20.22.8.230.0000 230 AC 2 16     ***
210 رله ضربه ای 20.22.9.024.0000 24 DC 2 16     ***
211 رله ضربه ای 20.22.9.110.0000 110 DC 2 16     ***
212 رله ضربه ای 20.23.8.024.0000 24 AC 2 16     ***
213 رله ضربه ای 20.23.8.110.0000 110 AC 2 16     ***
214 رله ضربه ای 20.23.8.230.0000 230 AC 2 16     ***
215 رله ضربه ای 20.23.9.024.0000 24 DC 2 16     ***
216 رله ضربه ای 20.23.9.110.0000 110 DC 2 16     ***
217 رله ضربه ای 26.03.8.110.0000 110 AC 2 16     ***
218 رله ضربه ای 26.03.8.230.0000 230 AC 2 16     ***
219 رله ضربه ای 26.03.8.024.0000 24 AC 2 16     ***
220 رله ضربه ای 26.03.9.0240.0000 24 DC 3 16     ***
221 رله فیندر34.51.7.024.0010 24 DC 1 6       ***
222 رله فیندر34.81.7.024.8240 24 DC 1 6 رله خالی     ***
223 رله فیندر34.81.7.024.9024 24 DC 1 6 رله خالی     ***
224 رله فیندر36.11.9.024.4001 24 DC 1 6       ***
225 رله پی ال سی38.51.0.125.0050  125   1 6